ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್.‌ ಸಾಧೀಕ್‌ ಶರೀಫ್‌, ಹಿರಿಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ. ಸಾರಿಇ 51 ಸಾಇಸೇ 2014, ದಿನಾಂಕ:10-07-2020   10/07/2020

 ಶ್ರೀ ಶೇಖ್‌ಚಾಂದ್‌ ಪಾಷಾ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು (ನಿ), ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ. ಟಿಡಿ 17 ಟಿಡಿಎಸ್‌ 2019, ದಿನಾಂಕ:10-07-2020.   10/07/2020

 ಶ್ರೀ ರಾಮು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು (ನಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ. ಟಿಡಿ 57 ಟಿಡಿಎಸ್‌ 2019, ದಿನಾಂಕ:10-07-2020   10/07/2020

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು (ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ದದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ. ಸಾರಿಇ 261 ಸಾಇಸೇ 2011, ದಿನಾಂಕ:07-07-2020.   07/07/2020

 ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:15-07-2020 ರವರೆಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ.ಟಿಡಿ 9 ಟಿಡಿಅರ್‌ 2020 (P-1), Dated:06-07-2020.   06/07/2020

 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ ಟಿಡಿ 154 ಟಿಡಿಒ 2019, ದಿನಾಂಕ:03-072020   03/07/2020

 ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಟಿ. ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ವಿ ಕವಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿಯಮ-32) ಇವರ ದಿನಾಂಕ 03-06-2019 ಮತ್ತು 06-11-2019ರ ಮನವಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಟಿಡಿ 67 ಟಿಡಿಎಸ್‌ 2020 (ಭಾಗ-2)   24/06/2020

 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಸಿಪಾಯಿ,ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ ನೌಕರ - ಇವರ ಪತ್ನಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.   19/06/2020

 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರಿಗೆ-2 ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   11/06/2020

 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರಿಗೆ-2 ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಟಿಡಿ 146 ಟಿಡಿಒ 2019, ದಿ:20-03-2020   20/03/2020


                                 ಭಾಷೆ :                         

    e-Office Receipts Search
 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us