ಬೆಂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಒಳಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಟಿಲಿಟಿ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   18/03/2020

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/12/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   07/09/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   07/09/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   08/08/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   07/08/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   03/08/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   26/07/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   23/10/2018

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   26/07/2019


                                 ಭಾಷೆ :                         

    e-Office Receipts Search
 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us