ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   11/11/2019

 ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.   16/10/2019

 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಪಿಸಿ-6451, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ಮಾಜಿ ಪಿಸಿ-4352 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮಾಜಿ ಎಪಿಸಿ-1155 ಇವರುಗಳು ಕೆಎಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 5492-5494/2012ರ ದಿನಾಂಕ 11.09.2018ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   24/11/2019

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-105-0-12 ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   04/11/2019

 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ/ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ   31/10/2019

 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   31/10/2019

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ನರಸಿಂಹ, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಇವರನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.   24/10/2019

 ಕ.ಸ.ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ(ಫಂಕ್ಷನಲ್) ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 01-01-2017 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31-12-2018ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:01-01--2019ರಲ್ಲಿಂದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   24/10/2019

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ/ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆಸುಇ/56/ಪಿಎಸ್ಎಸ್/2019 ದಿ:23/10/2019   23/10/2019

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.   23/10/2019


                                 ಭಾಷೆ :                         

    e-Office Receipts Search
 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us