ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂದೀಕರಿಸಿ ಇ-ಸಮೀಕ್ಷಾ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   23/08/2019

 PMAY ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಘಟಕದಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 2835 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 61 ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.   15/02/2019

 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಘಟಕದಡಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 110 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಮೊದನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.   27/03/2018

 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಲೆ.ಶೀ.2014-00-105-0-13 ಅಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   22/08/2019

 ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   30/07/2019

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ದಿನಾಂಕ:01.01.2014 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31.12.2018ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   08/08/2019

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:13.08.2015 ರಿಂದ 31.12.2018ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:01.01.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   08/08/2019

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:11.11.2011 ರಿಂದ 31.12.2018ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:01.01.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   08/08/2019

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:24.07.2007 ರಿಂದ 31.12.2018ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:01.01.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   08/08/2019

  ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರೇಡ್-2) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:10.06.2004 ರಿಂದ 31.12.2018ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:01.01.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   08/08/2019


                                 ಭಾಷೆ :                         

    e-Office Receipts Search
 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us