ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಬಂಡಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು (ನಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ದದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ. ಟಿಡಿ 24 ಟಿಡಿಎಸ್‌ 2019   21/09/2020

 Condition No 7 of Notification No. SARIE 48 SAEPA 2018, DT26-03-2018 prescribing of holding a valid DL with badge to drive Auto-rickshaw cab (LPG-CNG-ELECTRIC AUTO. TD 39 TDO 2020   16/09/2020

 ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಟಿಡಿ 213 ಟಿಡಿಎಸ್‌ (7) 2019   16/09/2020

 ಇತರೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಟಿಡಿ 213 ಟಿಡಿಎಸ್‌ (6) 2019   16/09/2020

 ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಟಿಡಿ 213 ಟಿಡಿಎಸ್‌ (5) 2019   16/09/2020

 ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಟಿಡಿ 213 ಟಿಡಿಎಸ್‌ (4) 2019   16/09/2020

 ಇತರೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ. ಟಿಡಿ 213 ಟಿಡಿಎಸ್‌ (3) 2019   16/09/2020

 ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಟಿಡಿ 213 ಟಿಡಿಎಸ್‌ (2) 2019   16/09/2020

 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಟಿಡಿ 213 ಟಿಡಿಎಸ್‌ (1) 2019   16/09/2020

 Implementation of Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety 2020-25. TD 149 TDO 2020   08/09/2020


                                 ಭಾಷೆ :                         

    e-Office Receipts Search
 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us