2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ   22/11/2017

 ಕ.ಸ.ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು / ದ್ವಿತೀಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.   23/11/2017

 ಕ.ಸ.ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು / ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು / ಬೈಂಡರ್ / ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.   23/11/2017

 ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಮಹಮದ್ ರಫೀ. ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   10/11/2017

 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಉಪನ್ಯಾಕರು ಇಸಿ ವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂದಬಿದಿರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ   17/10/2017

 ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಉಪನ್ಯಾಕರು ಇಇ ವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂದಬಿದಿರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ   17/10/2017

 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕಷ್ಣಪ್ಪ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.   21/11/2017

 ಕ.ಸ.ಸ..ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   17/11/2017

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನೌಕರರಿಗೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಕುರಿತು.   18/11/2017

 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ)ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   18/11/2017


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us