ಕೆನಡ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ರವರು ಕಚೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ TOYOTA INNOVA CRYSTA ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಿ,ಸಿ. ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   23/01/2019

 `ಎ`ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/01/2019

 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ/ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಸೂಚನೆಗಳು   21/01/2019

 ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರ ನಿಧನ ಬಗ್ಗೆ   21/01/2019

 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಟಿ. ಹನುಮಂತೇಗೌಡ, ಎಹೆಚ್‍ಸಿ-06, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶ   19/01/2019

 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.   18/01/2019

 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಾ 81 ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ 2009,ರ ದಿನಾಂಕ 28.11.2012 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳ ಪಡಿಸಿರುವ 19 ಖಾಸಗಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-105-0-15 (ಯೋಜನೆ) ರಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನ ರೂ.1421.00ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   19/01/2019

 2017ಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಬದ್ಧ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   18/01/2019

 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ.ಹರೀಶ್,ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಇವರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   17/01/2019

 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ಕಾಂಬಳೆ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. (ನಿವೃತ್ತ), ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 17.01.2019ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 25.01.2019ರವರೆಗೆ 09 ದಿನಗಳ ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು   16/01/2019


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us