ಯಾದಗಿರಿ ಜಿ/ ಶ್ರೀ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಖ಻ಸ ಮಠದ ಝೀರ್ಣೋದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   17/05/2017

 ತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಯೋ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿನಾಮ ನಿರ್ಧರಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.   29/05/2017

 ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು   29/05/2017

 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ದಾನದ ಸುತ್ತುಪೌಳಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಧ ಮಂಟಪ ಒಳಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ.ಕಾಮ   17/05/2017

 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್ ಶ್ರೀ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಎಲೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಻ನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   22/05/2017

 2017-18 ನೇಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಻ನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   23/05/2017

 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಪರಿಹಾರ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   29/05/2017

 2017-18 ನೇಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಡೆಯುರು ಅಭಿವರ್ದ್ದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   25/05/2017

 2017-18 ನೇಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭುಮಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಬಗ್ಗೆ   26/05/2017

 ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ-   22/10/2016


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us