2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ತಸ್ಥೀಕ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.   24/04/2017

 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರಿಯಡ್ಡ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಭೋಜನಾಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.   22/04/2017

 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಿ. ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ವೇತನವನ್ನು ಕಿರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.   24/04/2017

 ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹೆಚ್. ಜಗನ್ನಾಥ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,   24/04/2017

 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧೀಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   24/04/2017

 ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿ. ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾ. ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ ಸೈಟ್-2 ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಿರಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು.   25/04/2017

 ಕ.ಸ.ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಬದಲಾಗಿ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   26/04/2017

 ಕ.ಸ.ಸಚಿವಾಲಯದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಬದಲಾಗಿ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   26/04/2017

 ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿ) ನಿಯಮಗಳು 2006ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ -2017   26/04/2017

 ಕ.ಸ.ಸ. ಶಾಆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   25/04/2017


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us