ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಯೋಜನೆಗಳು), ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಮೇತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   20/03/2017

 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕಾಲಮಿತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   23/03/2017

 ಕ.ಸ.ಸ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ/ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   22/03/2017

 ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ (Online Interactive Coಉnseling) ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ- (ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ)   24/03/2017

 ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ.2368/2011.ಬಿ.ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ಧ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ   22/03/2017

 ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ದಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   15/03/2017

 ಶ್ರೀ ಬಿ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಉಅಸಂ. ನಿವೃತ್ತ ವೇತನವನ್ನು ಕಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   17/03/2017

 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ ಜೆ., ಸ.ಅ.ಸಂ., ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.   15/03/2017

 ಶ್ರೀ. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ, ಉ.ಅ.ಸಂ. ರವರು ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   16/03/2017

 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ/ಪ್ರಧಾನ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ದರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   20/03/2017


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us