ಶ್ರೀ ಬಿ ಮುಕುಂದಚಂದ್ರ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧೀಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ,   14/02/2017

 ಕ.ಸ.ಸ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ/ಪರಿವರ್ತಿತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   18/02/2017

 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   14/02/2017

 ಕ.ಲೋ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿಯಮ 12 ಮತ್ತು ಕೆಸಿಎಸ್(ಸಿಸಿಎ)ರ ನಿಯಮ 14-ಎ(2)(ಡಿ)ರನ್ವಯ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾದಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   16/02/2017

 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/07/2016

 ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.   13/02/2017

 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ. ಹಲಗತ್ತಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮುಂಡಗೋಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   14/02/2017

 ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಸತೀಶ್, ದ್ವಿತೀಯಾ ದರ್ಜೆ ಮೋಜಣಿದಾರರು, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಎ ನಿಯಮ 14-ಎ ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.   14/02/2017

 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ. ಹಲಗತ್ತಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮುಂಡಗೋಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   14/02/2017

 ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಂಗಯ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.   14/02/2017


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us