ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಂ.ಬಿ., ಉ.ಅ.ಸಂ., ಇವರ ನಿಯೋಜನೆಯ ನಿಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ.   09/04/2018

  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   21/04/2018

 ಶ್ರೀ ಸಕ್ರಿಯ ನಾಯ್ಕ, ಮಾಜಿ ಹೆಚ್‍ಸಿ-171, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಕುರಿತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   07/04/2018

 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ, ಸ್ಪೆ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ-278, 1ನೇ ಪಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ   17/04/2018

 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.-44, ಉರಿಗಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   12/04/2018

 ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.   20/04/2018

 IAS- Transfers & Postings-reg   19/04/2018

 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಪದ್ಮಜಾ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ,ಇವರಿಗೆ ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   19/04/2018

 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಪ.ಆ.ಸ. ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   17/04/2018

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹಿ.ಶೀ.ಗಾರರಿಗೆ ಪ.ಆ.ಸ. ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   17/04/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us