ಪೋಲೀಸ್ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   16/04/2019

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಮೈಸೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ 1988ರ ಕಲಂ 19(1) ರನ್ವಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನೆಗ ಒಳಪಡಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.   15/04/2019

 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರಿಗೆ -2 ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   15/04/2019

 1)ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಗೋಮಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 2)ಶ್ರೀ ಎ.ಐ.ಬಾಗಲಕೋಟ, ವಲಯಾರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, 3)ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ.ಕಣಗಿಲ್, ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್,ಎಸ್,ಪವಾರ್, ಉಪ ವಲಯಾರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು 1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 14-ಎ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.   28/03/2019

 PURCHASING VEHICLE(CAR) FOR THE USE OF SHRI R.CHANDRASHEKAR MEMBER SECRETARY,LAW COMMISSION OF KARNATAKA.   11/04/2019

 ಸಚಿವಾಲಯದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್-2019ರ ಸಾಲಿನ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   04/04/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   09/04/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   09/04/2019

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ `ಡಿ` ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಶಪರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   09/04/2019

 ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   08/04/2019


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us