ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:09-4-1973 ರಿಂದ 31-12-2016ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   20/09/2017

 ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಿಕ್ಕರಾಜು, ಮಾಜಿ ಪಿಸಿ-4519, ವಿಧಾನಸೌಧ ಭದ್ರತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   18/09/2017

 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಬಾಳೆಹೊಸೂರ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಉಅಸಂ.ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಎ ನಿಯಮ 14-ಎ ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.   18/09/2017

 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಸಿ. ಗೀತಾ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.   08/09/2017

 ಕ.ಸ.ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು /ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ 2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮೋಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.   16/09/2017

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಧನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ,ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧೀಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಇವರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಎಂಧು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   13/09/2017

 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿವಾಹ ಻ಧಿನಿಯಮ 1872ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ Ms Sabith Janet Dsouza   16/09/2017

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರ) ರವರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ ಹೊಬಳಿಯ ಚಕ್ರಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಕ್ರಾ ನಗರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   12/09/2017

 ಅ.ಕಾ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   16/09/2017

 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಸಿ ಹಾದಿಮನಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇವರಿಗೆ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   16/09/2017


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us