ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ದಿ:01.11.1956 ರಿಂದ 31.12.2016ರ ಅವಧಿಗೆ, 01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   24/07/2017

 ಶ್ರೀ ಎನ್ ವೈ ಗುಂಡುರಾವ್, ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಪೂಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   22/07/2017

 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಿಪಿಸಿ-230, ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   22/07/2017

 ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮರಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದ ಜಂಟಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.   22/07/2017

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   22/07/2017

 ಕ.ಸ.ಸ.ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   18/07/2017

 ಕ.ಸ.ಸಚಿವಾಲಯದ ಬೆಗಾ/ಹಿಬೆಗಾ ರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.   21/07/2017

 ಶ್ರೀ ಟಿ ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಸೆಸ್ಕ್ ಜಾಗೃತ ದಳ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   20/07/2017

 ಸಿಆಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.   20/07/2017

 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಾಯವಾಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡಲು ಒಂದು ಉಪ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ-ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು   07/07/2017


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us