ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭಿಸಿರುವ ಆದಾಯದ ಬಳಕೆಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಟಿಡಿ 128 ಟಿಡಿಒ 2023   06/10/2023

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ Vehicle Location Tracking Device & Emergency Panic Button ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಕುರಿತು. ಟಿಡಿ 57 ಟಿಡಿಒ 2019   23/11/2023

 Reconstitution of State Level committee for the Implementation Integrated Road Accident Data Base (iRAD) in Karnataka State. TD 191 TDO 2020   22/11/2023

 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಸ್. ತಸಗಾವಂಕರ್ , ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ನಿವೃತ್ತ) 2) ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ವಾಲಿ, ಸ.ಅ.ಸಂ 3) ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಗೋಮಾಡಿ , ಸ.ಅ.ಸಂ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು 4) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಯನಗೌಡ್ರು, ಪ್ರಭಾರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 12(3)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವರದಿಯ ಕುರಿತು.   23/11/2023

 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ.ಉತ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರರುಗಳ ವಿರುದ್ದದ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.   23/11/2023

 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಹರೀಶ್‌ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ,ಇವರ ಅಮಾತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   22/11/2023

 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಟಿಡಿ 119 ಟಿಡಿಒ 2023   18/11/2023

 ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಟಿಡಿ 210 ಟಿಡಿಒ 2023   16/11/2023

 Order to remove the difficulties in the implementation of the provisions of section 3 of the Karnataka Motor Vehicles Taxation Act. TD 133 TDO 2023   16/11/2023

 Timeline for affixing the HSRP date extension from 17-11-2023 to 17-02-2024. TD 193 TDO 2021   16/11/2023


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us